marcinrozanski

painting

objects

about

contact

Słońce / Sun, light object, 2012

Słońce, 2012
Instalacja w przestrzeni lasu podmiejskiego

     Instalacja zrealizowana na wystawę efemeryczną “Opowieści niesamowite”- edycja zimowa w Gdańsku.
Romb to często powtarzający się motyw w sztuce słowiańskiej. W tradycji scytyjsko-sarmackiej romb symbolizuje: Drzewo Życia, Witalność, Wigor, Długie Życie oraz Elipsę (po której kroczy słońce).
Słowiańskie  symbole  kalendarza  wpisywane  były  w  romb.  Jeśli  proste rombu  przedłużymy, otrzymamy podstawowy słowiański symbol solarny: Słońce (przedłużone proste to słoneczne promienie).


Sun, 2012
Object in the suburban forest

     Object was created especially for ephemeral exhibition- "Amaizing stories"- winter edition in Gdansk. Rhombus is often repeated motif in the slavic art. In the tradition of Scythian-Sarmatian rhombus symbolizes the Tree of Life, Vitality, Vigor, Long Life and Ellipse (on which the sun walks).
Slavic calendar symbols were written in the rhombus. If  the   straight  lines  of  rhombus  will  extend,  then  we  will  get  a  basic  slavic  solar  symbol: Sun (extended straights are solar rays).