marcinrozanski

painting

objects

about

contact

Bez tytułu / No title, own technique on canvas, 150x200cm, 2011 Bez tytułu / No title, own technique on canvas, 150x200cm, 2011
Bez tytułu / No title, own technique on canvas, 150x200cm, 2011, kolekcja prywatna / private collection Bez tytułu / No title, own technique on canvas, 150x200cm, 2011
Bez tytułu / No title, own technique on canvas, 150x300cm, 2011

Obraz Hipertekstualny, 2011
Instalacja interaktywna, 5 obrazów, technika własna na płótnie + dźwięk

     Moje obserwacje doprowadziły mnie do sytuacji niepokoju. Stworzenia własnej rzeczywistości posklejanej z wyciętych fragmentów świata widzialnego. Doprowadzenie do sytuacji odwrotnej ,do tej w jakiej uczestniczymy codziennie na ulicy, w której nie do końca mamy wybór i wpływ na to co widzimy. Możemy akceptować lub nie, zastaną rzeczywistość. Ja przefiltrowuję ją przez własne doświadczenia i intuicję. Staram się za pomocą wykorzystanych mediów poprowadzić dialog z odbiorcą. Gdzie obie strony biorą czynny udział w współistnieniu dzieła, a sam odbiorca staje się współautorem. Do  tego  celu  wykorzystałem  dźwięk  wydobywający  się w momencie  podchodzenia  do obrazów. Ta  interaktywność  jest   polemiką  z obecną w historii sztuki teorią Derridy o logo-fono-centrycznej postawie wobec tekstu, języka i komunikacji.


Hypertextual Image, 2011
Interactive installation, 5 paintings, own technique on canvas + sound

     My observations have led me to a situation of anxious, to create my own reality putted together from the fragments of the visible worldLeading to the opposite situation, to the one in which we participate every day on the street, in which we do not have the choice and influence on what we see. We can accept or not, the existing reality. I filter it through my own experiences and intuition. I try to use a mixed media to lead a dialogue with the recipient. Where both sides take an active part in the co-existence of the work, and the recipient becomes a co-author. For this purpose I used the sound coming out from the pictures when someone approaches to the paintings. This interactivity is a polemic with the Derrida theory of a logo-fono-centric attitude towards text, language and communication.